Privacy beleid


Verantwoordelijk
Bedrijf: Mihous
FISCAAL NUMMER: Y7132122C
Stad: Las Rozas (MADRID).
POSTCODE: 28232
Telefoon: +34 91 116 22 52
E-mail: info@mihous.com

HERKOMST VAN DE GEGEVENS
De persoonsgegevens die we bij Mihous verwerken zijn rechtstreeks van jou afkomstig:
De betrokkene zelf of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

De categorieën van verwerkte gegevens zijn:
Identificatiegegevens
Persoonlijke kenmerken
Sociale omstandigheden
Academische en beroepsgegevens
Werkgelegenheidsdetails
Zakelijke informatie
Economisch-financieel
Verrichtingen

Doeleinden
Doel van de gegevensverwerking:
Wij verwerken je gegevens voor administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer, en ook voor reclame en commercieel belang.
Wij verwerken je gegevens voor administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer, en ook voor reclame en commerciële prospectie.
Contractuele doeleinden:
Om de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten die je met ons hebt aan te gaan, te handhaven en op te volgen.
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die uit onze activiteit voortvloeien.
Doeleinden op basis van legitiem belang:
Om commerciële acties te ontwikkelen om je diensten aan te bieden en/of Mihous aan te bevelen die voor jou interessant kunnen zijn. Om je gegevens te behandelen en/of aan derden (Overheidsdiensten) mee te delen, om fraude te voorkomen, te onderzoeken en/of te ontdekken. Je kunt verzoeken om verzet tegen elk van de bovengenoemde verwerkingen op basis van legitiem belang, waarvoor je contact kunt opnemen met bovenstaand adres en de reden van je verzet kunt toelichten.
Doeleinden waarvoor je toestemming nodig is:
Om persoonlijke gegevens aan Mihous door te geven, voor de ontwikkeling van commerciële acties.
Als je geen toestemming geeft voor de verwerking van je gegevens voor het bovenstaande doel, heeft dat geen invloed op de handhaving of vervulling van de contractuele relatie die je met Mihous hebt.

Behoud
Perioden of criteria voor de bewaring van de gegevens:
De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de relatie met de entiteit blijft bestaan en de belanghebbende niet om verwijdering ervan verzoekt; ze worden bewaard volgens de wettelijke termijnen die in fiscale en boekhoudkundige zaken zijn vastgesteld, met als referentie de laatste mededeling.

Beslissingen
Geautomatiseerde beslissingen, profielen en toegepaste logica:
Aanmaken van geautomatiseerde profielen: het bedrijf zal GEEN geautomatiseerde profielen aanmaken met de persoonlijke gegevens van klanten.

Legitimatie
Legitimatie door uitvoering van een contract:
Omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een handelscontract, waarbij je partij bent, wordt opgemerkt dat het soort contract in kwestie het bovengenoemde handelscontract of de precontractuele relatie is.
Omdat het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is en een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van het bovengenoemde contract, wordt de betrokkene erop gewezen dat hij/zij verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en dat het nalaten daarvan tot gevolg kan hebben dat de gevraagde dienst niet wordt verleend.

Geadresseerden
Tijdens de duur van de verwerking zal Mihous de voorziene wettelijke overdrachten uitvoeren, beheer met bankentiteiten en organisaties of personen die rechtstreeks met de verantwoordelijke voor de verwerking verbonden zijn.
Optioneel vindt tijdelijke doorgifte plaats aan IT-dienstverleners: gegevensverwerkers buiten de EU, in het kader van het Privacy Shield. De Entiteit sluit contracten voor haar virtuele infrastructuur volgens een cloud computing model via een provider en in het kader van de EU-VS Privacy Shield overeenkomst. - Informatie beschikbaar op: https://www.privacyshield.gov

Rechten
De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:
Recht om toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens te vragen.
Het recht om rectificatie of wissing te vragen.
Het recht om de beperking van hun verwerking te vragen.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.
Eenieder heeft het recht bevestiging te krijgen of de Entiteit al dan niet persoonsgegevens over hem verwerkt. Belanghebbenden hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en op correctie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, op verwijdering ervan wanneer de gegevens, onder meer, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
In bepaalde omstandigheden kunnen betrokkenen vragen de verwerking van hun gegevens te beperken, in welk geval wij ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen. In bepaalde omstandigheden en om redenen die met hun bijzondere situatie verband houden, kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. In dat geval stopt de entiteit met de verwerking van de gegevens, behalve voor dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.
Als je voor een bepaald doel toestemming hebt gegeven, heb je het recht om de gegeven toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
Hiertoe kun je een e-mail sturen naar: info@mihous.com.
Als je vindt dat je rechten inzake de bescherming van je persoonsgegevens geschonden zijn, en met name als je geen genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van je rechten, kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming via haar website: www.agpd.es.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van Wet 34/2002 over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, kun je, als je geen verdere informatie over onze diensten wenst te ontvangen, je uitschrijven op het volgende e-mail adres van de entiteit, met vermelding van "Geen mail versturen" in de onderwerpregel.